How to book

หากท่านต้องการจอง หลักสูตรสัมมนา ให้โอนเงินค่าหลักสูตร
ธนาคารกสิกรไทย 
ชื่อบัญชี บริษัท ไอวิชั่นเทรนนิ่ง จำกัด
เลขบัญชี 001-8-577707-0


เงื่อนไขการจอง
1.หลังโอนเงินให้แจ้งการโอน และส่งหลักฐานการโอนเงิน มาที่(ช่องทางใด ช่องทางหนึ่ง)
         me@chatchai.biz
2.กรณียกเลิกการจอง บริษัทจะคืนเงินร้อยละ 50
3.กรณีต้องการ หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ให้นำหนังสือรับรองการหักภาษี มาด้วยหน้างานแบบฟอร์มการจองหลักสูตร

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
Visitors: 26,868